top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU

ATELIER SVÍCE A SVÍČKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.               Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup od firmy ATELIER SVÍCE A SVÍČKY provozovaném na adrese www.sviceasvicky.cz (dále jen Atelier Svíce a svíčky) Markétou Vajsovou, místem podnikání Kamenická 691, Kamenický Šenov, PSČ 471 14, zapsané v živnostenské rejstříku, evidujícím úřadem je město Tanvald, evidenční číslo 350403-200548-00 (dále též jen jako „Prodávající“).

2.               Nákup probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem u Atelieru Svíce a svíčky nebo s užíváním internetových stránek www.sviceasvicky.cz souvisí.

3.              VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží podle Vaší objednávky a Vy jako Kupující zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu).

4.              Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci tu pro Vás máme obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platba
V. Dodací podmínky
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1.              PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je společnost:
Markéta Vajsová
IČ: 13931059
se sídlem Kamenická 691, Kamenický Šenov, PSČ 471 14

Kontaktní telefon: +420 606 586 198
Adresa pro doručování elektronické pošty: atelier@sviceasvicky.cz

2.               KUPUJÍCÍ Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.sviceasvicky.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím si objedná zboží na internetových stránkách Atelieru Svíce a svíčky. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

3.              SPOTŘEBITEL Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4.              SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).

5.               SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně setkat, protože ji uzavírají přes webové stránky (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.sviceasvicky.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.              ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.              PŘÍPRAVA K EXPEDICI Označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby Kupujícího.

8.              EXPEDICE Označuje předání objednaného zboží Prodávajícím přepravci.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.              Kupující objednává zboží přes webové stránky, tj. skrze objednávkový systém Atelieru Svíce a svíčky nebo telefonicky, emailem nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.

2.              POPIS ZBOŽÍ V Atelieru Svíce a svíčky (na webových stránkách) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, pokynů k údržbě apod. Veškeré prezentace zboží uvedené na webových stránkách obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.              OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ Pro objednání zboží přes webové stránky obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte Vaše kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „balíčku“ webových stránek obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, příprava k expedici a expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu nebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Odesláním Vaší objednávky je kupní smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme s Vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z Vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

V případě speciálního zboží, které je na objednávku, sdělíme Vám předem telefonicky nebo e-mailem možný termín dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

4.              Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

IV. Cena zboží a platba

1.              CENA ZBOŽÍ U jednotlivých položek zboží je na webové stránce uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webových stránkách uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již uvedena včetně dopravného a balného.

2.              Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

3.              Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

4.              ZPŮSOB PLATBY Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

•                Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet 2300411361/2010. Pokyny k platbě obdržíte na emailem zaslané faktuře, pokud nebylo domluveno jinak. Při platbě nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, kterým je číslo vaší objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.

•                V hotovosti na dobírku.

•                 V hotovosti při osobním odběru.

•                Případné další způsoby platby budou uvedeny na webových stránkách nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v Korunách Českých, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím domluveno jinak.

5.              SPLATNOST KUPNÍ CENY

•                V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Datum splatnosti je rovněž uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

•                V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

•                Fakturu Vám zašleme elektronicky a zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

•                Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za zboží.

•                Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

•                Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1.              ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na Vámi uvedenou doručovací adresu, nebo si jej můžete vyzvednout osobně po domluvě s Prodávajícím. Způsob dodání vyberete na webových stránkách při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy Vám zboží předáme. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Pokud se výslovně nedohodneme jinak nebo nebude nabízeno jinak na webových stránkách, nabízíme možnost dodání zboží prostřednictvím přepravců a za ceny uvedené v odst. 3 tohoto článku.

2.              DODACÍ LHŮTA Zboží obvykle vyrobíme a expedujeme do 7 pracovních dnů. Záleží na obtížnosti výroby a množství, vše záleží na dohodě Prodávajícího s Kupujícím.

3.               DOPRAVA ZBOŽÍ Výše ceny za dodání zboží závisí na Vámi zvoleném přepravci nebo na dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím.

4.              BALNÉ Balné je již obsaženo v ceně dopravy.

5.              Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zboží opakovaně nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

6.              Při převzetí zboží si, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

7.              V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1.               Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na atelier@sviceasvicky.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3.              Pokud jako Kupující odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ke zboží, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy. Zašlete i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4.              Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět nebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5.              Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou a částkou odpovídající vzniklé újmě.

6.              V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám jej doručíme. V případě, že jsme od Vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme Vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

7.              Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.

8.              Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.              Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.              Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.              Jako Prodávající Vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.              V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám novou věc bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5.              Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

6.              Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte poštou či obdobným způsobem na naši adresu Kamenická 691, Kamenický Šenov, PSČ 471 14. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

7.               Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme Vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.               Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese atelier@sviceasvicky.cz.

2.              Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3.               Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

IX. Závěrečná ustanovení

1.              Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.              Ochrana osobních údajů – všechny Vaše osobní údaje používáme výhradně k zprostředkování Vaší objednávky. Údaje nearchivujeme ani neposkytujeme jiným osobám.

3.              Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4.              Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2021.

bottom of page